top of page

תקנון תוכנית מלגות בן-דרור על שם ישראל בן-דרור לספורטאים מצטיינים

 1. תוכנית המלגות ניזומה על ידי עמותת בן דרור ע"ש ישראל בן דרור (להלן: "העמותה"). המלגה הינה להנצחת זכרו של ישראל בן דרור ז"ל.

  1. מטרת התוכנית- לעודד הישגיות במקצועות ספורט אולימפיים.

  2. המלגות מיועדות לבנות בגילאים 12 עד 18 ולבנים בגילאים 13 עד גיל 18, לרבות ספורטאים נכים בגילאים אלו. 

  3. תינתן עדיפות לתושבי אבן יהודה.

  4. בכל שנה במועד החלטה על התקציב השנתי של העמותה יוחלט גם על תקציב המלגות לאותה שנה.

  5. גובה המלגה הבסיסי הינו סך של 5,000 ש"ח אשר ישולם פעמיים בשנה (2,500 ₪ כל תשלום), ב- 12.23 ו-03.24. התשלום השני ישולם בכפוף למילוי תנאי סעיף 4.3 להלן. לוועדת המלגות נתונה הסמכות לאשר מלגה בסכום קטן יותר או לפצל את המלגה לשני ספורטאים. 

  6. העומדים בדרישות התקנון ימלאו את טופס הרישום וישלחו עד 31.12.23.

 2. תקופת המלגה:

  1. המלגה הינה לשנה אחת. ועדת המלגות רשאית להעניק לספורטאי מצטיין למשך שנים נוספות, אך לא יותר משלוש שנים בסך הכל, וזאת בהתקיים הקריטריונים הבאים:

   1. תוכנית המלגות תתוקצב על ידי עמותת בן דרור ע"ש ישראל בן דרור.

   2. הספורטאי המצטיין עמד בקריטריונים שנקבעו לקבלת מלגה כמפורט בסעיף 3 להלן.

  2. הועדה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, ליתן מלגה גם לבני/ בנות מגיל 18 ומעלה.

 3. קריטריונים לבחירת מועמדים לקבלת המלגה:

  1. המועמד הינו ספורטאי פעיל ומצטיין ועומד בתנאים הבאים:

   1. הספורטאי עוסק בספורט אולימפי.

   2. כאשר מדובר בספורטאי בענף אישי - המועמד השתתף ב-4 תחרויות בשנה שקדמה למתן המלגה והוא עתיד להתחרות ב-4 תחרויות בשנה בה תינתן המלגה. על המועמד להציג אישור כי הוא עומד להשתתף ב-4 תחרויות בשנה בה תינתן המלגה. 

   3. כאשר מדובר בספורטאי בענף קבוצתי- הקבוצה בה המועמד שותף הינה אלופת מחוז ומעלה.

   4. המועמד הציג מסמכים המעידים על הישגיו בספורט.

   5. המועמד הציג אישור מאיגוד הספורטאים או מהתאחדות הספורטאים שהינו ספורטאי פעיל.

   6. המועמד הציג תוכנית עתידית לפעילות ספורטיבית.

  2. לענפי הספורט הבאים תינתן עדיפות: 

   1. ספורט קבוצתי: כדורגל, כדורסל, כדור יד, כדור עף.

   2. ספורט אישי: אתלטיקה, שחיה, ג'ודו.

  3. המועמד הינו בעל הישגים טובים בלימודים ובעל ממוצע ציונים מעל 80. המועמד הציג תעודות מבית הספר בו הוא לומד.

  4. ועדת המלגות רשאית לקחת בחשבון שיקוליה את מצבו הסוציו אקונומי של המועמד. לצורך כך, המועמד יציג תלושי משכורות של שני ההורים וכל ראיה רלוונטית אחרת.

  5. ועדת המלגות תיתן ניקוד לכל אחד מן הקריטריונים שלעיל, כאשר בשקלול הכללי יינתן לקריטריון של הצטיינות בספורט 50%, ענפי הספורט המפורטים בסעיף 3.2 10% השגיות בלימודים 20%, ומעמד סוציו אקונומי 20%. 

 4. התחייבות המועמדים:

  1. להמשיך בפעילות ספורטיבית הישגית.

  2. לתרום לקהילה לפי בקשת העמותה ובתיאום עם המועמד. 

  3. לצורך קבלת התשלום השני:

   1.  המלגאי יציג מסמכים המעידים על המשך פעילות ספורטיבית השגית.

   2.  יגיע לראיון אישי או תתקיים פגישה עם המאמן, הכל לפי שיקול דעתה של ועדת המלגות.

   3.  יציג תעודות שליש או מחצית, לפי הענין, המעידים על השגיות בלימודים.   

 5. הפסקת המלגה:

ועדת המלגות תהא רשאית להפסיק מתן מלגה לספורטאי שאינו ממשיך בפעילות ספורטיבית או אם המלגאי לא עמד בתנאים הקבועים בסעיף 4 לעיל. 

 1. מועמדות:

  1. העמותה תפרסם הזמנה להציג מועמדות לקבלת מלגה לספורטאים מצטיינים בחודש יוני בכל שנה, במדיות השונות, לפי שיקול דעתה. 

  2. הגשת המועמדות תעשה עד לתאריך הנקוב בהזמנה להצגת מועמדות.

  3. הגשת המועמדות תעשה בהתאם לטופס המצ"ב כנספח "א" ובהתאם להנחיות המפורטות בו. יש לצרף לטופס הגשת המועמדות את כל המסמכים הדרושים על פי ההנחיות בטופס ועל פי התקנון.

  4. ועדת המלגות תחליט את מי מבין המועמדים העומדים בתנאי הסף לזמן לראיון אישי.

  5. ועדת המלגות תבחר את 3 המועמדים המתאימים ביותר לקבלת המלגות, מבין המועמדים שיוזמנו לראיונות. המלגה תינתן לבעלי הניקוד הגבוה לאחר שקלול הקריטריונים כמפורט בסעיף 3 לעיל.

  6. המלגות תחולקנה בטקס רשמי סמוך ל דצמבר 2023. התשלום השני ישולם באפריל 2024.

 2. ועדת המלגות: 

  1. ועדת המלגות תהא בת 8 חברים, ביניהם: נציג מועצת אבן יהודה ולפחות נציג אחד ממשפחת בן דרור.  

  2. חמישה מתוך חברי הועדה מהווים קוורום לקיום הישיבה.

  3. יו"ר העמותה יהא יו"ר הועדה. 

  4. הועדה תהא אחראית על בחירת המועמדים למלגה, הכל בהתאם לתקנון זה ולשיקול דעת הוועדה. השיקולים העיקריים שינחו את הוועדה יהיו מטרות המלגה כהגדרתן לעיל. 

  5. לא ישב בוועדה קרוב משפחה של מי מהמועמדים בשנה בה הגיש המועמד בקשה למתן מלגה.

  6. הועדה רשאית לשנות את תקנון זה לפי שיקול דעתה. שונה התקנון, השינוי יכנס לתוקף לגבי תקופת המלגה הקרובה אך לא יחול לגבי מלגה שהליכי בחירת המלגאים הסתיימה לגביה. 

  7. חברי ועדת המלגות הראשונים הם:

   1. זיוה בן דרור, יו"ר

   2. עומרית ינילוב-עדן, נציגת הספורטאים

   3.  אלכס אברבוך, נציג הספורטאים

   4. חמדה לוי

   5. אבי הררי, נציג מועצת אבן יהודה

   6. אילן בן דרור

   7. מעוז סואץ

   8. נופר בן דרור

bottom of page